ДЕТЕРГЕНТИТЕ

9 юни, 2014, 2 300 прочетена

Водата е универсален разтворител, без който е невъзможен кръговрата в природата. Тя стои в основата на съществуването ни, защото без нея са невъзможни индустрията, земеделието, транспорта, както и удобствата на съвременния бит. Потвърждение на горното са следните факти: за производството на тон чугун се използват 100 куб. м. вода, за тон захар – 15 куб. м., за тон синтетични влакна – 500 куб. м. и т. н. Днес основен проблем е опазването на световните ресурси от достъпна прясна вода. Нейното замърсяването се дължи изключително на индустрията, защото сравнително малко са напълно затворените технологични процеси, в които вредни вещества не попадат в околната среда. Но тези които попадат, в огромната част са токсични, а други притежават опасни бактирицидни свойства променящи драстично естествено формираната флора и фауна.                                     ДЕТЕРГЕНТИТЕ
Особено вредни са детергентите.
75% от миещи вещества използвани в стопанството и бита са такива. Макар да има изработена нормативна уредба за производството и употребата им (у нас тя е записани в Регламент 648/2004/ЕО на Министерството на околната среда и водите), не всички детергенти са лесно разтворими и безвредни за водните организми. По- точно общо е убеждението днес е, че няма напълно безвредни такива. Причината за това е, че те преминават през пречиствателните съоръжения без изменение защото молекулите им не се поддават на въздействието на пречистващи ензими
Част от тях съдържат фосфатни съединения. Попадайки във водоприемниците те предизвикат еутрофикация (бързо развитие на микроскопични водорасли). Това води до бързо изчерпване на хранителните ресурси, разрушаване на кислородното равновесие и масово измиране на водни организми. Следва затлачване на водните басейни.
Ето защо модерният европейски лозунг е:
„Да се пере без препарати съдържащи фосфати”.
Допълнително ситуацията се усложнява от обстоятелството, че детергентите от нефт и други разтворени продукти взаимодействат във водна среда, освобождавайки хлор и живак утаяващ се след това на дъното. Там под действието на бактерии се синтезират живачни съединения, които отравят рибите, а чрез по хранителната верига те достигат до нас.
Напоследък науката усъвършенства методите за разграждане и/или улавяне на тези опасни препарати. Особено обнадеждаващ е синтеза на биопродукти, представляващи смес от специални бактерии, притежаващи способност да разграждат съдържащите се в детергентите анионни и нейоногенни ПАВ, трансформирайки ги в въглероден двуокис и безвредна бактериална маса.

Очакваме вашите коментари

mugen 2d fighting games