Обезсоляване и пречистване на морски води

11 март, 2014, 4 480 прочетена

   Един от големите глобални проблеми на нашето съвремие е осигуряването на чиста питейна вода за населението на Земята. Водата заема 72% от повърхността на планетата ни, което на пръв поглед изглежда напълно достатъчно за задоволяване на битовите и стопанските нужди на населението. Но всъщност това не е така, тъй като едва 0,3% от водния ресурс може да се използва като питейна вода. Тъй като ресурсите от естествени пресни води са изключително недостатъчно е необходимо да се извлича пригодена за пиене вода по различни методи. Логично следствие е морската вода да се превърне в източник на питейна вода. Това обаче налага сложния процеса по обезсоляване на морската вода.Обезсоляване на морски води

Обезсоляването на морската вода е факт вече в много държави по света, включително и в България. Този процес предоставя възможност за водоснабдяване в близки до морето райони. Обезсоляването на практика е процес на премахване на част от разтворените във водата соли до нива, при която става подходяща за пиене, за битови нужди и промишлени и стопански цели. Технологиите за пречистване и обезсоляване са различни, основани на термични или мембранни процеси. Най-често използваният терничен метод за обезсоляване на морска вода е дестилацията (изпарение). Другите решения са с йонообмен, електродиализа, обратна осмоза, хидродинамично отделяне и замразяване. Изграждат се заводи за пречистване и обезсоляване на морската вода на базата на тези технологии. Може да се обобщи чрез официалната статистика за използването на различните технологии за обезсоляване на водата в световен мащаб, че 71,5% от обезсолените води са получени чрез дестилация, 19% при обратна осмоза, 9.4% при електродиализа и 0.1% при замразяване и йонообмен.
Дестилацията е метод, който може да се прилага по четири основни начина – обикновена, многостепенна флаш дестилация, термокомпресорна и вакуумна дестилация. Дестилацията най-просто обяснено е процес, който имитира естествения процес на изпарение на морската вода под действие на слънчевото нагряване и след това се превръща в дъждовна вода. Процесите на дестилация действат на този принцип в много по-малък мащаб разбира се. Получава се обезсоляване на морската вода, защото водата се превръща в летливо съединение, а солите – не. Общо казано процесът на дестилация не е толкова сложен, но за да се прилага практически в заводи за обезсоляване и пречистване на морска вода е свързан с много проблеми като бързо амортизиране на техниката от солите, намаляване на топлинните загуби и електропотреблението.
Най-големият завод за обезсоляване и пречистване на морска вода в Европа се намира в Барселона и е с капацитет 200 000 m3/ден. Завода за този алтернативен метод за набавяне на пречистена сладка вода за битови и промишлени нужди функционира от 2009г. Инсталацията е проектирана да доставя вода за около 1,5 млн. жители. Този проект за обезсоляване и пречистване включва прием на морска вода, подводен тръбопровод, помпена станция, тръбопровод между помпената станция и инсталацията за обезсоляване като пречистваните води се изпомпват до резервоар, водопровод за обратно заустване на отпадните води и пречиствателна станция за отпадъчните води.

Очакваме вашите коментари

Free WordPress Theme