Каломаслоуловители Клас 1

Според източника в който ще се заустват пречистените отпадни води, каломаслоуловителите са делят на 2 класа с различни минимални изисквания относно качеството на пречистените отпадъчни води. Съоръженията са произведени от полиетилен с ниска плътност.

каломаслоуловители клас 1

            каломаслоуловители клас 1

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ от клас 1 са сепаратори с филтър и степен на пречистване най-малко 99,5 % или допускат се най-много до 5 мг/литър органични масла и петролни продукти на изхода в пречистените отпадни води за заустване в природата, съгласно БДС EN 858 : 2003. Съоръжението е проектирано с две отделения. В първото постъпват водите замърсени с нефтопродукти и кал. Калта се отделя на принципа на седиментация /утаяване/, като във втора камера постъпват води замърсени с масла. Постъпвайки във филтъра малките петролни капки се сливат и превръщайки се в големи изплуват на повърхността. Натрупаните нефтопродукти се отстраняват лесно. Водата излиза от системата без наличие на кал и нефтопродукти.

Каломаслоуловител  клас 1 със “БАЙПАС” – система за предотвратяване запушването на каломаслоуловителите при прекомерни валежи.Чрез тази система голяма част от водите се отвеждат направо на изхода през байпаса. Принципно разлятото масло и петролни продукти биха постъпили в маслоуловителя още в началото на валежа. Практически байпаса сработва тогава, когато интензивността на валежите е много голяма, а тогава вече петролните продукти ще са уловени. Така се постига избягване на запушване на кало-маслоуловители при прекомерни валежи и практически с избор на по-малко съоръжение (по-малки разходи) се постигат по-добри резултати.

каломаслоуловител Клас 1 с байпас

ВИДОВЕ БАЙПАС
– 80 % от водата преминава през байпаса,
а 20 % през кало-маслоуловителя.

– 90 % от водата преминава през байпаса,
а 10 % през кало-маслоуловителя


WordPress Themes
WordPress Themes