Технология на пречистване

За процесите на пречистване се използват физични и биохимични методи.

Основни етапи на пречистване на отпадните води:

1. Седиментация
2. Анаеробна ферментация
3. Денитрификация
4. Нитрификация – чрез аерация
5. Извличане на пречистена вода

Технология на пречистване в пречиствателните станции,  се базира на очистване на азота и азотните съединения под формата на неорганични и органични съединения от битовите отпадни води. Освен азота в пречиствателната станция се очистват амоняка и нитратите от съдържанието в отпадъчните води. Разграждането на азота става по биологичен път с помощта на микроорганизми (активна биологична утайка). При биологичното пречистване азотът, който е под формата на амониеви йони, се окислява с помощта на бактерии от активните утайки до нитрити и нитрати. Това става чрез интензивно вкарване на кислород и създаване на оптимални условия за живот на  нитрифициращи бактерии, които разграждат амоняка (NH4) и нитратите (NO3). След това се редуцира до елементарен азот и излита в атмосферата под формата на газ. Това става чрез допълнителна денитрификация, стимулирана посредством частично вкарване на богата на кислород активна утайка в първото отделение на пречиствателната станция, което спомага за разграждане на нитратите (NO3) до елементарен азот (N2). По този начин с помощта на свободно наличните в природата бактерии и умело управление на процесите, от отпадъчните битови води се отстраняват всички вредни за околната среда елементи и съединения на амония, азота, фосфора, нитрати и други до норми, позволени от нормативната уредба на България. Тази технология на пречистване позволява заустване в природата на този клас 2 пречиствателни съоръжения а именно:

 Наредба № 7 от 14.11.2000 год. определя следните категории водоприемник.

  • Категория 1 – води за питейни нужди, къпане, плувни басейни и за хранителната промишленост
  • Категория 2 – води за водни спортове, рибовъдство, водопой и къпане на животни
  • Категория 3 – води за напояване и промишлени нужди

Можете да се запознаете още по-подробно с тази технология на пречистване от файла по долу.

технология на пречистване на отпадни води

Пречиствателна станция

           Подробен технологичен процес

Свали файл

 


mugen 2d fighting games
WordPress Themes