Околна среда

12 септември, 2013, 1 444 прочетена

Околна средаОколна среда

Околната среда е всичко, което ни заобикаля – въздух, вода, земя, гори.
Замърсяване може да се нарече излъчването в околната среда на биологични агенти, газообразни, течни или твърди вещества, топлинна енергия, чиито количества е по-голямо, отколкото би се излъчило от естествения кръговрат на веществата.
Отпадъците са заплаха за равновесието в природата и на съществуващите местни екосистеми – там, където има производствен процес, има и депониране на отпадъци. В резултат на кръговрата на водата и наличието на атмосферни течения, замърсяванията се преместват и от локални се превръщат в глобални.
Осезаемо негативно влияние върху околната среда осъществяват следните дейности и продукти:

  • Произвеждането на енергия;
  • Промишленото производство;
  • Земеделието;
  • Автомобилният транспорт;
  • Изхвърлянето на отпадъци в природата;

Процеса на произвеждане на енергия е свързано с промяната на качествата на почвата и водата, на мястото, на което е локализиран. Добива на полезни изкопаеми много често е съпроводен със замърсяване на подземните води в района на добива и нарушаване на повърхността на земята. Тази промяна в ландшафта генерира опасности за местните екосистеми.
Топлоелектрическите централи използват за основно гориво – мазут и други твърди горива. Те са главен източник на излъчените в атмосферата азотни оксиди, прахови частици и серни оксиди. Освен всички замърсявания, отделеният от ТЕЦ-овете въглероден диоксид е с най-висок дял.
За да се намали отрицателното въздействие върху природата, трябва да се обърне внимание на добиването на енергия от възобновяеми източници. Това означава изграждането на съоръжения за генериране на енергия, използващи естествени източници като водата, вятъра и слънцето.
Върху околната среда сериозно влияние оказва всякакъв вид промишленост – химическата, леката, електротехническата, металургията и други.

Очакваме вашите коментари

WordPress Blog