ОРГАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА

3 май, 2015, 6 977 прочетена

Органично замърсяване на водата означава внасяне на нехарактерни за нея вещества от органичен вид, надвишаващи един предел наречен годишна норма зададена от предписанията на държавата. Водещи замърсители са предприятията от нефтодобивната, нефтопреработващата, хранително и фармацевтичната индустрии. Всички дейности свързани с измиването на машини и моторни превозни средства са също сред тях, защото в отпадъчните води попадат големи количества масла, смазки и други нефтопродукти. Добивната промишленост също е отговорна в най- голяма степен, защото чрез процеса на флотация, във водата попадат органични реагенти (тъй наречените събиратели и регулатори). Изчистването на подобни води е невероятно трудно, особено когато замърсяването е под формата на стабилна емулсия. Това е един от най-сериозните екологични проблеми стоящи за разрешаване пред човечеството. Органично замърсяване на водата

На последно място като значителен замърсител, се нарежда водата използвана за санитарно- битови цели. Особено внимание се обръща на замърсяването с фекалии. С развитие на благосъстоянието на хората, замърсяванията от подобен вид нарастват, но вследствие на ускореното строителство на пречиствателни станции, темпа на замърсяване значително намаля.

 

Какви щети нанасят на живота органичните замърсели?
Попаднали във водата, те се окисляват от разтворения във водата кислород, което води до намаляване на концентрацията му в нея, а оттам и до влошаване качеството на водата. Допълнително маслата, смазките, дизелово гориво и леки органични разтворители, образуват тънък слой на водната повърхност, който пречи на естественото разтваряне на кислород в нея.

Отпадъчните води обикновено съдържат и големи количества суспендирани, неразтворени органични вещества, които намаляват проникването на светлината необходима за фотосинтезата на организмите живущи в нея. Силно негативна роля играе също отлагането на им в коритата на реките и по дъното на езерата, което ги прави неподходящи за живот на много видове безгръбначни организми. Някой от тях са уникални и единствени в природата и загубата им означава безвъзвратно унищожаване на биологичното разнообразие.

Показателите за замърсяване на отпадъчните води от обогатяването на полезните изкопаеми в Република България са дефинирани в „Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води” и други документи. Обаче недостатъчния брой действащи пречиствателни съоръжения, лошата експлоатация на съществуващите, липсата на обратни цикли за използване на промишлените води са основните причини, които предопределят незадоволителното състояние на нещата у нас.

Очакваме вашите коментари

mugen 2d fighting games